7. 4. 2011
Hotel MaxInn, Bratislava
https://www.maxinn.sk/
80 €
obed v cene

Chcete produkovať rýchlejšie a kvalitnejšie ako konkurencia? Komplikujú Vám časté zmeny projektov život?

Scrum, agilný projektový framework, mení spôsob vývoja a dodávania produktov s výrazným zameraním na prispôsobenie sa meniacim sa požiadavkám zákazníka, skrátenie cyklu vývoja, zlepšenie tímov a zvýšenie kvality.

Workshop Scrum prakticky umožní Vašim tímom pochopiť základy frameworku, roly a ich zodpovednosti, agilné postupy pri vývoji a agilné metriky. Naučíte sa ako pracovať s množstvom požiadaviek a ako odhadnúť agilný projekt.

Scrum spoznáte praktickými príkladmi a hrami, ktoré budete môcť aplikovať aj vo svojich tímoch. Táto forma je overená stovkami účastníkov v minulých rokoch.

Prečo?

 • Pochopíte Scrum, roly a ceremónie. Dozviete sa o agilných princípoch a iných metódach.
 • Aplikujete Scrum prakticky počas workshopu.
 • Naučiť sa plánovať s prispôsobením sa častým zmenám.
 • Spoznáte spôsoby prioritizácie požiadaviek Vašich zákazníkov podľa obchodnej hodnoty.
 • Porozumiete ako je potrebné zmeniť myslenie pre zrýchlenie vývoja.
 • Naučíte sa praktické hry a príklady, ktoré pomôžu Vašim tímom pri adaptácii agile.

Pre koho?

 • Senior manažment – ak uvažujete o transformáci Vašej spoločnosti
 • Produktový manažment –  ak potrebujete pracovať s množstvom požiadaviek a chcete dodávať kvalitné produkty načas.
 • Projektový manažment – ak chcete riešiť dilemu trojúholníka rozpočet , rozsah a čas.
 • Vývojári, testeri a iné roly v tíme

Zažite Scrum prakticky!

 


7th April 2011
Hotel MaxInn, Bratislava
https://www.maxinn.sk/
80 €
lunch included

Do you want to produce more quickly and with better quality than your competitors? Do frequent changes make your life complicated?

Scrum, an agile project management framework, changes the way how to develop and deliver products. It puts a strong accent on adaptability towards frequent changes in requirements, shortening of the development cycle, teamwork, and quality.

Workshop “Scrum in real life” explains fundamentals of the framework including roles and responsibilities as well as agile practices and metrics. You will learn how to handle a large number of requirements and how to estimate in an agile way.

We will explain Scrum through practical examples and games which you can utilize with your teams when you get back home. This approach has proved to be successful by hundreds of attendees of the workshop during the last couple of years.

Why?

 • You’ll learn Scrum, its roles, and ceremonies. You will get information about agile principles and other methods.
 • You’ll use Scrum in practice during the workshop.
 • You’ll learn how to estimate and how to react to frequent changes.
 • You’ll learn how to prioritize requirements according to their business value.
 • You’ll learn how to change your mindset to improve your development process.
 • You’ll learn practical games and examples which come in handy for your teams while adapting to agile.

Who?

 • Senior management – If you think about the transformation of your company to be more effective
 • Product management – If you need to work with a large number of requirements and you want to deliver on time and on budget.
 • Project management – If you want to solve the dilemma of the “Budget – Scope -Time” triangle.
 • Developers, tester,s and other roles

Get your hands dirty – try Scrum in real life!